Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Coaching en Therapie Graziella Pieri:

Bedrijf Coaching en Therapie Graziella Pieri, lid van de Beroepsvereniging Vereniging Hypnose Experience Nederland (VHEN) http://www.hypnoseexperience.nl tevens in het bezit van 

Diploma: Sociaal Pedagogische Hulpverlening .

Diploma Hypnotherapie Master en Practitioner.

EFT Master en Practitioner.

Handelende als zelfstandig gevestigd hypnotherapeut;

Cliënt: de persoon aan wie door de hypnotherapeut advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de hypnotherapeut wordt uitgeoefend;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de hypnotherapeut is verwezen.

Artikel 2: Algemeen
Coaching en Therapie Graziella Pieri geeft advies aan de cliënt op het opgegeven behandel-adres, onderling afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
Graziella Pieri kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Graziella Pieri de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. Indien u gebruik maakt van onze diensten dan gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens en audio en/of video opnamen van sessies voor het uitvoeren van de door u gevraagde dienst.

Artikel 4: Verzamelde persoonsgegevens
Jouw privacy is voor mij heel belangrijk. Ik doe mijn uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en dienstverleningen aan jou te waarborgen, heb ik wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Graziella Pieri verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Dat geldt ook voor audio en video opnamen van sessies.

Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:
• Het verlenen en factureren van onze diensten;

• Het verzenden van nieuwsbrieven; mits je je daarvoor hebt aangemeld

• De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;

• Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Graziella Pieri te kunnen uitvoeren; en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht

• Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;

• De verstrekking van informatie of aanbiedingen

• De gegevens zijn op dit moment alleen inzichtelijk voor mij als zorgaanbieder. Dit is in overeenstemming met de wet AVG.

Artikel 5: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij Graziella Pieri hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Graziella Pieri geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Graziella Pieri gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 6: TariefstellingVoor aanvang van de behandeling deelt Graziella Pieri de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Graziella Pieri is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Graziella Pieri beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 7: Intellectueel eigendomGraziella Pieri behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Graziella Pieri noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Graziella Pieri verstrekt zijn.

Artikel 8: BetalingBetaling aan Graziella Pieri dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening voorafgaande de eerste sessie plaatsvindt of na de dagen genoemd op factuur na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding is Graziella Pieri gerechtigd het factuurbedrag per aanmaning met € 15,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Graziella Pieri gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamhedenGraziella Pieri heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: AansprakelijkheidHet advies en/of de begeleiding van de hypnotherapeut is naar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De hypnotherapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Graziella Pieri verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Graziella Pieri.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Graziella Pieri verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Graziella Pieri nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Graziella Pieri om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Graziella Pieri te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Graziella Pieri is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Bij aanvaarden van advies en begeleiding van Graziella Pieri heeft cliënt kennis genomen van deze algemene voorwaarden en is cliënt op de hoogte dat Graziella Pieri geen arts of medisch specialist is en in de praktijk dus geen medisch zorg biedt zoals een huisarts of specialist. De cliënt is op de hoogte dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines. De sessies van Graziella Pieri zijn geen vervanging van de behandelingen van een arts en/of specialist. Dat cliënt geïnformeerd is dat de sessies van Graziella Pieri nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of specialist van cliënt.

dat cliënt heeft begrepen dat de diensten van Graziella Pieri door cliënt op vrijwillige basis wordt aanvaard, zonder garanties.

Client duidelijk door Graziella Pieri is geïnformeerd dat cliënt niet stopt met haar medische behandeling(en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten.

Dat cliënt begrijpt dat coaching, hypnotherapie, EFT geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.

Dat cliënt haar eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zult voortzetten of laten en cliënt begrijpt dat Graziella Pieri geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuzeAlleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de hypnotherapeut is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Coaching en Therapie Graziella Pieri: Postadres: Aronskelk 72, 6181MK, Elsloo